Kotle Sýkora s.r.o.
Rychlý kontakt
+420 608 955 223
Kotlíková dotace 2015

Žadatelé vyčerpali celých 900 milionů korun z programu Nová zelená úsporám za dva měsíce a byl ukončen příjem žádostí.


Ministerstvo životního prostředí otevřelo 15.7.2015 novou kotlíkovou dotaci, zveřejnilo podmínky pro její získání a vyhlásilo výzvy pro kraje.  Kraje, které budou chtít čerpat pro své občany dotace na výměnu kotlů z fondů EU, se musí se svými projekty přihlásit na Státní fond životního prostředí do 30.9.2015. Výše podpory bude až 80% způsobilých výdajů z maximální částky 150.000,- Kč což činí maximální výši dotace 127.500,- Kč.

Zájemci budou moci čerpat finanční prostředky z Kotlíkové dotace na výměnu kotle za ekologičtější nízkoemisní zdroj tepla:

 • 70% způsobilých výdajů při realizaci kotle spalující pouze uhlí
 • 75% způsobilých výdajů při realizaci kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
 • 80% způsobilých výdajů při realizaci tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu

Za způsobilé výdaje jsou považovány náklady na:

 • nový zdroj tepla včetně nákladů na jeho realizaci
 • novou otopnou soustavu
 • rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření
 • úpravy spalinových cest
 • neveřejné části plynové přípojky
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty a projektanta
 • o 5 % navýšení dotace budou mít žadatelé z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 

Poskytnout podporu na výměnu zdroje tepla je možno pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno snížení energetické náročnosti rodinného domu nebo k němu došlo v minulosti (zateplení, výměna oken apod.)

Občané budou moci žádat prostřednictvím krajů, po spuštění výzvy pro občany. 1 výzva pro občany by měla být spuštěna na podzim tohoto roku.

K žádosti bude třeba doložit

 • vyplněná žádost,
 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB),
 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • informace o typu stávajícího kotle (odhořívací, prohořívací apod.),
 • informace o materiálu, ze kterého je kotel vyroben (ocel, litina),
 • informace o výkonu kotle,
 • prohlášení o funkčnosti kotle a používaných palivech,
 • písemný souhlas případných spoluvlastníků domu,
 • písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, že je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž je rodinný dům postaven

Ministerstvem životního prostředí jsou dány podmínky dotací, které kraji nesmí měnit (emisní třídu u kotlů, povinná mikroenergetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi atd.).

Do roku 2020 ministerstvo vyhlásí celkem tři výzvy v cyklech vždy po dvou letech o celkové částce 9 miliard korun. Pro první výzvu je připravena třetina prostředků 3 miliardy korun. Rozdělení do jednotlivých krajů bude rovnoměrné.

Další články
Kotle Sýkora, s.r.o.
Efektivní zdroje vytápění, topné systémy
IČ: 287 38 691
DIČ: CZ28738691
Věšťany 77, 415 01 Modlany
+420 608 955 223
+420 607 014 320
+420 601 558 784
info@kotlesykora.cz